Ana Sayfa Site Haritasi English
HALİS TOPRAK VAKFI

Vakfın Kuruluşu

Halis Toprak Vakfı yalnızca eğitim ve sağlık hizmetlerine katkıda bulunarak Devletin bir kısım yükümlülüklerini üstlenmek ve Toprak Ailesinin ve Topluluk Şirketlerinin bu alanda yaptığı bağış ve yardımlara kurumsal bir işlerlik kazandırmak amacıyla 1996 yılında kurulmuştur. Vakfın kurucuları Sn.Halis Toprak ve Halis Toprak Holding A.Ş. olup, Bakanlar Kurulu'nun 25.02.1999 tarih ve 99/12502 sayılı kararıyla Vakfa vergi muafiyeti tanınmıştır.

Amaçları

Vakfın amaçları kuruluş senedinde şöyle açıklanmıştır:

 • Uygun görülecek yer ve şekillerde sağlık tesisleri, güçsüzler, kimsesizler, yaşlılar  için  bakım  yurtları, çocuklar  için yetiştirme yurtları kurmak, donatmak ve işletmek, kurulmuş ve kurulacak sağlık tesislerine katkıda bulunmak,
 • Uygun görülecek yerlerde okul, kitaplık, işlik, laboratuvar, öğrenci yurdu yaptırmak,
 • Yönetilmesi veya denetimi yetkililerce kendisine tevdi edilecek ve Yönetim Kurulunca kabule şayan görülecek eğitim ve sağlık tesisleri için verilen görevleri yapmak,
 • Kabiliyetli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere öğrenimlerini yapmak üzere çeşitli şekillerde destek olmak,
 • Yurt içinde ve dışında öğrenim, ihtisas ve staj yapan gençlere, uluslararası veya ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül ve kredi gibi parasal ve ayni yardımlarda bulunmak,
 • Yüksek  ve mesleki tahsil  yapmış  kişilere  yurt  içinde  ve dışında ileri  ihtisas  çalışmaları  yapabilmeleri veya mesleki bilgilerini arttırabilmeleri için eğitim olanakları sağlamak,
 • Genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan eğitim ve sağlık hizmetlerine katkıda bulunmak,
 • Çağdaş bilim anlayışına, inceleme ve araştırma yeteneklerine ve milli ülkülere sahip sağlam düşünceli aydınlar yetiştirmek,
 • Kazanç  amacı  gütmeden  yüksek  öğretim  kurumları ve bunlara  bağlı  birimler, uygulama  ve  araştırma  merkezleri açmak,
 • Bu  amaçla bilimsel inceleme ve araştırmalar   yaptırmak, yayınlarda  bulunmak, seminerler  ve bilimsel toplantılar tertiplemek, yabancı öğretim kurumları ile işbirliği yapmak,
 • Ülkenin  eğitim ve sağlık düzeyini  yükseltmek amacı  ile çalışmalar  yapmak, aynı  amaçla kurulmuş resmi  ve  kâr amacı gütmeyen özel kurumlara yardımcı olmak.

Amaçlar kısaca belirtilmek istenirse;

 • Yetenekli ve maddi yardıma muhtaç öğrencilere çeşitli şekillerde destek olmak,
 • Okul, kitaplık, laboratuvar, öğrenci yurtları ve sağlık tesisleri yaptırmak,
 • Devlet tarafından işletilen eğitim ve sağlık kurumlarına katkıda bulunmak,
 • Çocuklar için yetiştirme yurtları yaşlılar için bakım yurtları kurarak bunları işletmek,
 • Uluslararası veya ulusal düzeyde ilim, sanat ve benzeri alanlarda üstün başarı kazanan kişilere burs, ödül, kredi gibi parasal ve aynî yardımlarda bulunmak şeklinde özetlenebilir.

Vakfın Gelirleri

Halis Toprak Vakfı'nın gelirleri tamamen Sn.Halis Toprak'ın ve Toprak Grubu Şirketlerinin Vakfa yaptıkları bağışlar, Holding Şirketlerinden elde edilen kâr payları ve Vakıf malvarlığından elde edilen gelirlerden oluşmaktadır.

Faaliyetleri

Halis Toprak Vakfı'nın yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetleri şöyle özetlenebilir.

Yüksek Öğrenim Lisans Bursu :
Vakıf 1997-1998 öğretim yılından başlamak üzere, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan yüksek öğrenim öğrencilerine burs vermektedir. Üniversitelerle yakın işbirliği ile seçilen öğrencilere 2004-2005 öğretim yılının ilk yarısı itibariyle aylık 110,00 YTL . ödenmekte, her öğretim yılı başında ayrıca kitap yardımı yapılmaktadır. Burslar tamamen karşılıksız olarak verilmekte olup, geri ödeme veya mecburi hizmet yükümlülüğü getirmemektedir. Halen  45  öğrenci Yüksek Öğrenim Lisans Bursu'ndan yararlanmakta olup, her öğretim yılında bu sayı artmaktadır.

Sosyal Amaçlı Öğrenim Yardımı :
Vakıf 1997-1998 öğretim yılından başlamak üzere, ilk ve orta öğrenim okullarında öğrenim görmekte olan başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere Sosyal Amaçlı Öğrenim Yardımı yapmaktadır. Halen, Türkiye'nin çeşitli yörelerinden 135 öğrenciye karşılıksız olarak aylık 30,00 YTL. öğrenim yardımı ve her öğretim yılı başında kitap yardımı yapılmaktadır. Ayrıca, Lise 3'üncü sınıf öğrencileri üniversiteye hazırlık kurslarına gönderilmektedir.

Yurt Dışı Bursları ve Lisans Üstü Eğitim Yardımları: Vakıf yurt dışındaki okullarda Ülkemizi başarı ile temsil eden üniversite öğrencilerine ve yurt dışında ve içinde lisans üstü eğitim alan öğrencilere de çeşitli düzeylerde eğitim yardımları yapmaktadır.

Okullara Kitap, Ders Araç ve Gereçleri ve Malzeme Yardımı : Vakıf kurulduğu yıldan bu yana okul öncesi eğitim kurumları da dahil olmak üzere, Üniversitelere ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara kütüphane ve laboratuvar kurulması, ders araç ve gereçleri ile bilgisayar ihtiyaçlarının karşılanması ve okul binalarının onarımı için yardımda bulunulması faaliyetlerine devam etmektedir.

Sağlık Kuruluşlarına Yapılan Bağış ve Yardımlar: Vakıf, Sağlık Bakanlığı'na ve Üniversitelere bağlı sağlık kuruluşlarına tıbbi cihaz bağışlanması, hastane odalarının tefrişi, bu kuruluşların ihtiyacı olan diğer makine ve bina onarım malzemelerinin sağlanması faaliyetlerini sürdürmektedir.

Çocuk Yurdu ve Huzurevi Bağışları ile Diğer Yardımlar: Vakıf, Topluluk Şirketleri tarafından yaptırılmış olan Çocuk Yurdu ve Huzurevi'nde kalan çocuk ve yaşlılara gereken her türlü yardımı yapmakta, Devlet tarafından işletilmekte olan bu kurumlara her türlü desteği vermektedir.
Vakıf, kurumsal bir çerçevede sürekli yapılmakta olan eğitim ve sağlık alanındaki faaliyetlere ilave olarak ihtiyaç duyulan diğer alanlarda da üzerine düşeni yapmaktadır. Örnek olarak, 17 Ağustos'ta meydana gelen deprem felaketi sonrasında 650 kişiye gıda ve giyim yardımı yapılmıştır.

Tesisler

Halis Toprak Vakfı kalıcı eserler meydana getirerek eğitim ve sağlık hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla kuruluşunun üçüncü yılında amacını gerçekleştirmeye yönelik olarak çeşitli tesislerin inşasına başlamıştır.

Bu amaçla, Topluluk Şirketleri tarafından kimsesiz ve muhtaç çocuklar için Eskişehir'de 6 katlı 144 kişi kapasiteli bir çocuk yurdu ile yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler için Adapazarı'nda 5 katlı 100 yatak kapasiteli bir yaşlılar yurdu inşa edilmiştir. Söz konusu tesislerin mülkiyeti ilgili Şirketler tarafından Vakfa bağışlanarak Vakıf malvarlığına dahil  olmuştur. 1997 yılında hizmete giren bu tesislerin işletilmesi bütünüyle Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu'na bırakılmış ve bu amaçla intifa hakkı bu Kuruma devredilmiştir. Böylece bu kuruluşların sorunlarına Vakıf kanalı ile daha etkin yaklaşılabilmektedir.

Diğer taraftan, ülkemizin gerice yörelerinden Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapılan tesislerin temeli 24.10.1999 tarihinde atılmış ve 2004 yılı içinde tamamlanarak ilgili devlet kurumlarına devredilmiştir.

120 dönüm arazi üzerinde inşaatı devam eden toplam 20 bin m²'yi aşan büyüklükteki tesisler şöyledir:

 • 8 Yıllık İlköğretim Okulu Derslik Binası
 • Çok Amaçlı Salon
 • Çok Programlı  Lise 
 • Atölye
 • Kız-Erkek Öğrenci Yurdu
 • Halk Eğitim Merkezi
 • Lojmanlar
 • Hastahane

Bu tesislerin işletmeye alınması ile birlikte ikinci kademe yatırımlar olarak aşağıdaki tesislerin temeli atılacaktır. Konaklama tesisi Topluluk bünyesinde işletilecektir.

 • Huzurevi
 • Çocuk Yurdu
 • Konaklama tesisi

Tesislerin inşası bittiğinde en ince ayrıntısına kadar Vakıf tarafından donatıldıktan sonra halkımıza hizmet vermek üzere ilgili Devlet kuruluşlarına hibe edilecektir.

Ayrıca, henüz proje aşamasına gelmemiş olmakla beraber, yine Vakıf bünyesinde bir üniversite kurulması da planlanmaktadır.

Sonuç

Halis Toprak Vakfı, kuruluşunun üzerinden çok uzun bir süre geçmemesine rağmen amaçlarını gerçekleştirme yönünde çok kapsamlı faaliyetlere girişmiş, her geçen gün sınırlarını genişleterek çok sayıda kişi ve kuruluşa destek olmuştur. Yaptıklarını hiçbir zaman yeterli görmeyen ve görmeyecek olan Halis Toprak Vakfı gücünü daha da artırmak ve yardım faaliyetlerini daha üst düzeylere çıkarmak azim ve kararlılığındadır.

01 Ocak 2005
Halis Toprak Vakfı'nın
E-mail adresi : toprakvakfi@toprak.com.tr

 Yaşlılar Yurdu
Yaşlılar Yurdu
copyright © 2012 Toprak Holding

Ana Sayfa Site Haritası English